سرطان کلیه

سرطان کلیه که با رشد سلولهای سرطانی در کلیه شروع می شود در واقع به دو شکل متفاوت وجود دارد. یک نوع که سلولهای سرطانی نسج کلیه را گرفتار کرده و در نوع دیگر در واقع گلیچه کلیه دچار تغییرات تومورال شده است. در نتیجه درمان سرطان کلیه می تواند با توجه به نوع سلولهای درگیر شده متفاوت باشد.
درمان جراحی، شایعترین نوع درمان سرطان کلیه است در صورتی که تومور منحصر به کلیه باشد و در بدن پخش نشده باشد. روش جراحی به دو شکل رادیکال نفرکتومی و یا برداشتن کامل کلیه است و یا به شکل پارشیال نفرکتومی که در واقع برداشت قسمتی از کلیه که دچار تومور سرطانی است و حفظ قسمت غیردرگیر.
چرا جراحی رباتیک برای سرطان کلیه؟
همانند جراحی لاپارسکوپی معمولی می توان از طریق جراحی رباتیک فقط با ایجاد چند شکاف کوچک این عمل را انجام داد.
این سیستم با تصویر سه بعدی بزرگنمایی واضح و انتقال دقیق حرکات مچ دست جراح به بازوهای ربات در داخل شکم، انجام عمل ظریف جراحی را با کیفیت بالاتر فراهم کرده است.
از نتایج تکنیک جراحی رباتیک به خصوص مزایای زیر را می توان در بیمارانی که تحت عمل پارشیال نفرکتومی قرار می گیرند ذکر کرد:
1- برداشت دقیق و کامل ناحیه تومورال کلیه و ترمیم نسج باقیمانده کلیه
2- میزان بالای موفقیت در حفظ نسج سالم کلیه
3- ریسک کم عوارض جراحی
4- میزان کوتاه بستری در بیمارستان
5- خونریزی کمتر در حین عمل و زمان کوتاه جراحی